You are here

IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 30.06.2021

Na osnovu odredbi člana 65.  Zakona o tržištu kapitala (“Sl. Glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 I 108/2016) Izdavačko preduzeće “PROSVETA” A.D, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 12, matični broj 07022107, PIB100046507 objavljuje

 

IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA

IP „PROSVETA“ A.D. BEOGRAD

 

 

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 30. 06. 2021. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06. 2021. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

 

 

  1. Imenovani su predsednik Skupštine, zapisničar i Komisija za glasanje.
  2. Izvršena je verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
  3. Usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 24. 06. 2020. godine.
  4. Usvojen je Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu i doneta je Odluka opokriću gubitka.
  5. Usvojen je Izveštaja o radu-aktivnostima Odbora direktora u 2020. godini
  6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu.
  7. Doneta je odluka o izboru Revizora za 2021. godinu
  8. Odluka o izdavanju III emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala (konverzija duga u kapita)

 

Sve Odluke su donete većinom glasova u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Ovim izveštajem sa redovne sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari i nadležni organi:

 

1. objavljivanjem na internet stranici društva www.prosveta.rs

2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije I           3. objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

 

 

 

                                                                                  Generalni direktor IP “Prosveta”

 

                                                                                       Dr Branislav Vukasović