You are here

POZIV NA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća "PROSVETA" akcionarsko društvo, Beograd, zakazuje se za dan 02. 11. 2015. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12:00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 22. 10. 2015. godine.

Akcionar prisustvuje Skupštini lično ili preko punomoćnika.
Akcionari slobodno imenuju punomoćnika koji ga predstavlja na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 29. 10. 2015. godine do 12:00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet strani društva.

Poziv i formulare za Vanrednu Skupštinu akcionara možete preuzeti OVDE