You are here

IZVEŠTAJ BR.6 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sporovođenjem UPPR dužnika IP PROSVETA ad Beograd

 

PERIOD NADZORA 01.01.-31.03.2018.

Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika IP PROSVETA ad iz Beograda,nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem UPPR obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period 01.01.-31.03.2018.

Podaci o subjektu reorganizacije

  • Puno poslovno ime: IZDAVAČKO PREDUZEĆE PROSVETA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD ( STARI GRAD)

-  Skraćeno poslovni ime: IP PROSVETA AD BEOGRAD,PROSVETA PUBLISHER BELGRADE

-  Adresa:Kneza Mihaila 12

- Matični broj:07022107

- Poreski identifikacioni broj  (PIB): 100046507

- Registrovana delatnost: Izdavanje knjiga

- Šifra registrovane delatnosti: 5811

 

Podaci o Planu reorganizacije

- Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu

- Broj predmeta: 5.Reo 26/2016

- Datum podnošenja plana reorganizacije: 03.11.2015. ( 30.03.2016.-podnet izmenjen i dopunjen )

- Datum usvajanja plana reorganizacije: 19.05.2016.

- Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 29.09.2016.

- Datum početka primene plana reorganizacije: 15 dana od dana pravosnažnosti 14.10.2016.

Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za pračenje sprovođenja plana reorganizacije

Bojan Miletić

Sinđelićeva 11

Pančevo

I OPŠTE INFORMACIJE

Stečajni dužnik IP Prosveta ad Beograd, u svojstvu ovlašćenog predlagača podneo je dana 03.11.2015. godine predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu posl.br.5Reo 26/2015 od 13.11.2015.godine pokretnut je predhodni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka nad IP Prosveta ad Beograd u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

UPPR stečajnog dužnika IP Prosveta ad Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu na roćištu održanom dana 19.05.2016. godine, a usvojenje je potvrđeno rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl.br.5 Reo 26/2015 od 19.05.2016. godine.

Rešenje o potvrđenom usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije je steklo svojstvo pravosnažnosti 29.09.2016. godine

UPPR je počeo da se primenjuje 15 dana od dana pravosnažnosti, odnosno 14.10.2016.

II MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU UPPR

Osnovni cilj unapred pripremljenog plana reorganizacije je stvaranje uslova za privatizaciju primenom modela prodaje kapitala pod najpovoljnijim uslovima uz konverziju potraživanja u kapital poverilaca.

Ovaj plan predstavlja sanacioni plan sa elementima prodaje dela imovine čime će se stvoriti pravno formalni uslovi za nesmetani kontinuitet delatnosti i povoljnije namirenje poverilaca.

Reorganizacijom dužnika realizovaće se povoljnije namirenje poverilaca.

Reorganizacija dužnika će se obaviti u periodu ne dužem od 18 meseci od dana primene plana primenom sledećih ključnih mera:

  1. Namirenje poverilaca klase A ( I isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
  2. Namirenje poverilaca klase B ( II isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
  3. Namirenje poverilaca klase C ( neobezbeđeni ) u iznosu od 100% glavnog duga u periodu od 1 godine nakon isteka grejs periopda od 6 meseci kroz konverziju potraživanja na dan 31.12.2014. godine u kapital i isplatu preostale razlike.

Predviđeni izvori namirenja poverilaca po klasama su sledeći:

Klasa A i B - tekuće poslovanje i prodaja dela imovine

Klasa C     -  konverzija celokupnog iznosa na 31.12.2014. godine u kapital Društva isplata razlike iz tekućeg poslovanja.  

Poverioci u klasi C namiruju se u iznosu od 100% duga i to na sledeći načina.

- konverzijom utvrđenog duga na dan 31.12.2014. godine u kapital

- isplatom preostalog iznosa, odnosno razlike utvrđenog duga na dan 30.09.2015. utvrđenog duga na dan 31.12.2014., i to:

Ukupan period reprograma:  18 meseci  (uključujući i grejs period)  

Grace period: 6 meseci (mirovanje glavnice uz plaćanje kamate)

Period otplate: 12 meseci

Kamata: U skladu sa članom 75. i 76. ZPPPA

Metod obračuna kamate: prost interesni račun od sto

Dospeće anuiteta: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec

Planom je planirana i prodaja dela nepokretne imovine – lokala na Kopaoniku, a radi namirenja dela poverilaca.

Početna prodajna cena navedene nepokretnosti u iznosu od 105.750 EUR je utvrđena procenom ovlašćenog procenjivača za potrebe postupka plana reorganizacije, predstavalja tržišnu vrednost i sastavni je deo UPPR.

Planom je predviđeno da se prodaja ove nepokretnosti realizuje javnom aukcijom, javnim oglašavanje u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednom u tri meseca, a pod uslovima iz plana reorganizacije.

Početna cena svake aukcije je utvrđena planom reorganizacije, dok su licitacioni koraci utvrđeni u rasponu od 10%, počevši od početne cene za tu aukciju.

Planom je utvrđeno da se aukcija održi i ako učestvuje samo jedno lice-zainteresovani kupac, koji je ispunio uslove aukcije.

Za učestvovanje u aukciji predviđena je uplata depozita  od 20% početne  cene na poseban namenski račun.

Depozit za prvoplasirana tri kupca se zadržava do isplate kupoprodajne cene, dok se ostalim učesnicima na aukciji depozit vraća u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije.

Ukoliko se nepokretnost ne proda na prvoj aukciji, aukcija će biti ponovljena u predviđenom roku.

Aukcijski koraci prema planu:

_________________________

 

 aukcijski korak                                                         prodajna cena

__________________________________________________________________________

 prva aukcija                                                             procenjena tržišna cena

 druga aukcija                                                           umanjena za 10% od predhodne

 treća aukcija                                                            ista kao na predhodnoj

 četvrta aukcija                                                         ista kao na predhodnoj

 peta aukcija                                                              ista kao na prehodnoj

_________________________________________________________________________

UPPR u delu prodaje nepokretnosti je realizovan 27.10.2016. godine kada je zaključen ugovor o kupoprodaji lokala na Kopaoniku, površine 47m2, označen kao poseban deo L/17, ulaz 1, zgrada 1 na katastarskoj parceli 4/74, upisan u Listu nepokretnosti 2042 KO Kopaonik.

Proces prodaje objekta na Kopaoniku sa potrebnim podacima  dat je u Izveštaju broj 1 za period 16.10.-31.12.2016. godine.

U izveštajnom periodu  I-III 2018. godine u IP Prosveta ad su se odvijale redovne poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti.

Ostvaren je ukupan prihod od 4.906.442,00 dinara, uglavnom od prodaje knjiga , prodaje galerijske robe  i od druge robe I prihodi od zakupa prostora u Makenzijevoj ulici.

U istom periodu su rashodi 5.727.053,00 dinara ( bez obračunate amortizacije za izveštajni period ).

Pretežni deo rashoda su rashodi po osnovu cene koštanja prodate robe, kao i naknade po ugovorima i zarade, za 7 radnika po ugovoru o radu i 6 radnika angažovanih po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima.

U toku ovog perioda bilo je poteškoća sa likvidnošću,pa su obaveze izmirivane u skaldu sa raspoloživim sredstvima.

Isplaćene su  VIII i IX rata po UPPR, a kao i IV i V rata poveriocima koji su pristali na odloženo plaćanje od 6 meseci.

Poreskoj upravi je plaćena obaveza za PDV za IV  kvartal 2017. u iznosu od  510.302,00 dinara.

Gradskim upravama je plaćen porez na imovinu za I kvartal 2018. godine u iznosu od 267.716,00 dinara.

Isplaćene su zarade za radnike po ugovoru o radu za  XII 2017. i deo zarada za I 2018.

Za isti period su izmirene i naknade po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima.

Uvidom u dostavljenu knjigovodstvenu dokumentaciju IP PROSVETA ad iz Beograda, nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem UPPR obaveštava poverioce i sva ainteresovana treća lica da IP PROSVETA ad iz Beograda na dan 31.03.2018. kasni sa uplatama X, XI i XII rate UPPR-a.

Imajući u vidu tačku 17. UPPR-a – Nepostupanje po planu reorganizacije - Ukoliko dužnik ne ispunjava svoje obaveze redovno u skladu sa ovim planom i to u periodu dužem od 60 dana smatraće se bezuslovno nepostupanjem po usvojenom planu i to na način koji bitno ugrožava sprovođenje istog, što može predstavljati stečajni razlog u skladu sa čl. 173. Zakona, dužnik ima rok do 31.05.2018. godine da poveriocima isplati X, XI i XII ratu.

 

PREGLED PRILIVA I ANGAŽOVANJE NOVČANIH SREDSTAVA U PERIODU I-III 2018. GODINE

 

I RASPOLOŽIVA SREDSTVA                                                        5.720.088,00

1. SREDSTVA NA TEKUĆI RAČUNIMA 01.1.2018.                        140.349,00

2. PRILIV SREDSTAVA U PERIODU I-III 2018.                               5.579.739,00

- Priliv sredstava od kupaca                                                           527.603,00

- Priliv po osnovu dnevnih pazara                                                  2.056.358,00

- Priliv po osnovu platnih kartica                                                   1.624.554,00

- Priliv po osnovu čekova građana                                                 5.000, 00

- Kratkoročna pozajmica                                                            1.300.000,00

II ANGAŽOVANA NOVČANA SREDSTVA                                    5.597.234,00

III STANJE NA TEKUĆIM RAČUNIMA 31.03.2018.                        122.854,00

 

NAPOMENA UZ IZVEŠTAJ:

Ovaj izveštaj sačinjen je na osnovu podataka dobijenih od dužnika kao i na osnovu javno dostupnih podataka i ima za cilj da pruži informacije o sprovođenju Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Autor ovog izveštaja ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost prikazanih podataka. Autor ovog izvešt ja ne snosi odgovornost za preduzete aktivnosti dužnika.

 

Nezavisno stručno lice zaduženo za praćenje sprovođenja UPPR-a

Bojan Miletić