You are here

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA NAD SPROVOĐENJEM UPPR-a

IZVEŠTAJ BR.3
nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sporovođenjem UPPR dužnika IP PROSVETA ad Beograd

PERIOD NADZORA 01.04.-30.06.2017

Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika IP PROSVETA ad iz Beograda,nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem UPPR obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period 01.01.-31.03.2017.

Podaci o subjektu reorganizacije

Puno poslovno ime: IZDAVAČKO PREDUZEĆE PROSVETA AKCIONARSKO DRUŠTVO,BEOGRAD ( STARI GRAD)

- Skraćeno poslovni ime:IP PROSVETA AD BEOGRAD,PROSVETA PUBLISHER BELGRADE
- Adresa: Kneza Mihaila 12
- Matični broj: 07022107
- Poreski identifikacioni broj (PIB): 100046507
- Registrovana delatnost: Izdavanje knjiga
- Šifra registrovane delatnosti: 5811

Podaci o Planu reorganizacije

- Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
- Broj predmeta: 5.Reo 26/2016
- Datum podnošenja plana reorganizacije: 03.11.2015. ( 30.03.2016.-podnet izmenjen i dopunjen )
- Datum usvajanja plana reorganizacije: 19.05.2016.
- Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 29.09.2016.
- Datum početka primene plana reorganizacije: 15 dana od dana pravosnažnosti 14.10.2016.

Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za pračenje sprovođenja plana reorganizacije

I OPŠTE INFORMACIJE

Stečajni dužnik IP Prosveta ad Beograd, u svojstvu ovlašćenog predlagača podneo je dana 03.11.2015. godine predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu posl.br.5Reo 26/2015 od 13.11.2015.godine pokretnut je predhodni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka nad IP Prosveta ad Beograd u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

UPPR stečajnog dužnika IP Prosveta ad Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu na roćištu održanom dana 19.05.2016. godine, a usvojenje je potvrđeno rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl.br.5 Reo 26/2015 od 19.05.2016. godine.

Rešenje o potvrđenom usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije je steklo svojstvo pravosnažnosti 29.09.2016. godine

UPPR je počeo da se primenjuje 15 dana od dana pravosnažnosti, odnosno 14.10.2016.

II MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU UPPR

Osnovni cilj unapred pripremljenog plana reorganizacije je stvaranje uslova za privatizaciju primenom modela prodaje kapitala pod najpovoljnijim uslovima uz konverziju potraživanja u kapital poverilaca.

Ovaj plan predstavlja sanacioni plan sa elementima prodaje dela imovine čime će se stvoriti pravno formalni uslovi za nesmetani kontinuitet delatnosti i povoljnije namirenje poverilaca.

Reorganizacijom dužnika realizovaće se povoljnije namirenje poverilaca.

Reorganizacija dužnika će se obaviti u periodu ne dužem od 18 meseci od dana primene plana primenom sledećih ključnih mera:

1. Namirenje poverilaca klase A ( I isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
2. Namirenje poverilaca klase B ( II isplatni red ) isplatom pre početka primene plana
3. Namirenje poverilaca klase C ( neobezbeđeni ) u iznosu od 100% glavnog duga u periodu od 1 godine nakon isteka grejs periopda od 6 meseci kroz konverziju potraživanja na dan 31.12.2014. godine u kapital i isplatu preostale razlike.

Predviđeni izvori namirenja poverilaca po klasama su sledeći:

Klasa A i B - tekuće poslovanje i prodaja dela imovine

Klasa C - konverzija celokupnog iznosa na 31.12.2014. godine u kapital Društva i
ispalata razlike iz tekućeg poslovanja

Poverioci u klasi C namiruju se u iznosu od 100% duga i to na sledeći načina.

- konverzijom utvrđenog duga na dan 31.12.2014. godine u kapital
- isplatom preostalog iznosa, odnosno razlike utvrđenog duga na dan 30.09.2015. i utvrđenog duga na dan 31.12.2014., i to:

Ukupan period reprograma: 18 meseci (uključujući i grejs period)
Grace period: 6 meseci (mirovanje glavnice uz plaćanje kamate)
Period otplate: 12 meseci
Kamata: U skladu sa članom 75. i 76. ZPPPA
Metod obračuna kamate: prost interesni račun od sto
Dospeće anuiteta: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec

Planom je planirana i prodaja dela nepokretne imovine – lokala na Kopaoniku, a radi namirenja dela poverilaca.

Početna prodajna cena navedene nepokretnosti u iznosu od 105.750 EUR je utvrđena procenom ovlašćenog procenjivača za potrebe postupka plana reorganizacije, predstavalja tržišnu vrednost i sastavni je deo UPPR.

Planom je predviđeno da se prodaja ove nepokretnosti realizuje javnom aukcijom, javnim oglašavanje u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednom u tri meseca, a pod uslovima iz plana reorganizacije.

Početna cena svake aukcije je utvrđena planom reorganizacije, dok su licitacioni koraci utvrđeni u rasponu od 10%, počevši od početne cene za tu aukciju.

Planom je utvrđeno da se aukcija održi i ako učestvuje samo jedno lice-zainteresovani kupac, koji je ispunio uslove aukcije.

Za učestvovanje u aukciji predviđena je uplata depozita od 20% početne cene na poseban namenski račun.

Depozit za prvoplasirana tri kupca se zadržava do isplate kupoprodajne cene, dok se ostalim učesnicima na aukciji depozit vraća u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije.

Ukoliko se nepokretnost ne proda na prvoj aukciji, aukcija će biti ponovljena u predviđenom roku.

Aukcijski koraci prema planu:
_________________________

aukcijski korak prodajna cena
__________________________________________________________________________

prva aukcija procenjena tržišna cena

druga aukcija umanjena za 10% od predhodne

treća aukcija ista kao na predhodnoj

četvrta aukcija ista kao na predhodnoj

peta aukcija ista kao na prehodnoj

__________________________________________________________________________

UPPR u delu prodaje nepokretnosti je realizovan 27.10.2016. godine kada je zaključen ugovor o kupoprodaji lokala na Kopaoniku, površine 47m2, označen kao poseban deo L/17, ulaz 1, zgrada 1 na katastarskoj parceli 4/74, upisan u Listu nepokretnosti 2042 KO Kopaonik.

Proces prodaje objekta na Kopaoniku sa potrebnim podacima dat je u Izveštaju broj 1 za period 16.10.-31.12.2016. godine.

U izveštajnom periodu IV-VI 2017. godine u IP Prosveta ad su se odvijale redovne poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti.

Ostvaren je ukupan prihod od 4.694.205,00 dinara, uglavnom od prodaje knjiga ( 3.460.605,00 dinara ) i prodaje galerijske robe ( 812.845,00 dinara ).

Ostatak prihoda su prihodi od donacija-18.182,00 dinara, prihod od zakupa i prefakturisanih troškova zakupa-353.647,00 i prihod od kamate na sredstva koja su u Alpha banci-1.166,00
I prihod od kamate za dobijeni spor 47.760,00 dinara.

U istom periodu su rashodi 7.581.104,00,00 dinara ( bez obračunate amortizacije za izveštajni period ).

Pretežni deo rashoda su naknade po ugovorima i zarade, za 7 radnika po ugovoru o radu i 8 radnika angažovanih po ugovoru o delu.U ovom periodu je jedan zaposleni po ugovoru o radu dobio otkaz sa 05.04.2017.

U pogledu sprovođenja UPPR, .27.04.2017. su plaćene tri rate duga sa obračunatom kamatom u ukupnom iznosu od 2.338.616,00 dinara.

Tekuće obaveze prema dobavljačima su redovno izmirivane.

Poreska uprava je, prema svojim pravilima, dug koji po UPPR treba da se plati u 12 mesečnih rata ( dug za PDV i za doprinose za invalidna lica ) stavila u reprogram od 01.01.2017. godine. Tako su po tom osnovu u izveštajnom periodu plaćene tri rate glavnog duga za PDV u iznosu od 189.714.00,00 dinara i tri rate glavnog duga za doprinose za invalidna lica u iznosu od 564.085,00 dinara.

Poreskoj upravi je plaćena obaveza za PDV za I kvartal 2017. u iznosu od 249.558,00 dinara.

Gradskim upravama je plaćen porez na imovinu za II kvartal 2017. godine u izmosu od 254.337,00 dinara.

Isplaćene su zarade za radnike po ugovoru o radu za III, IV i V 2017.

Za isti period su izmirene i naknade po ugovorima o delu, kao i naknade po UPPR za članove Odbora direktora i stečajnog upravnika koji prati sprovođenje UPPR.

Van UPPR po tužbi Danka Mimića je u ovom izveštajnom periodu skinuto 168.111,00 dinar.

Ali, po tužbi IP Prosveta ad protiv Danka Mimića koja je rešena u korist IP Prosveta ad, Danko Mimić je u obavezi da sva sredstva koja je neregularno naplatio, vrati. Do kraja ovog izveštajnog perioda sredstva nisu vraćena.

PREGLED PRILIVA I ANGAŽOVANJE NOVČANIH SREDSTAVA U PERIODU IV-VI 2017. GODINE

I RASPOLOŽIVA SREDSTVA 11.164.282,00

1. SREDSTVA NA TEKUĆI RAČUNIMA 01.04.2017. 6.430.865,00
2. PRILIV SREDSTAVA U PERIODU IV-VI 2017 4.733.417,00

- Priliv sredstava od kupaca 298.143,00
- Priliv po osnovu dnevnih pazara 2.423.733,00
- Priliv po osnovu platnih kartica 1.622.862,00
- Priliv po osnovu čekova građana 21.640,00
- Naplaćen zakup-Marina Tadić 4.800,00
- Primljene donacie za knjigu Govorimo kineski 20.000,00
- Kamata na sredstva u Alpha banci 1.166,00
- Naplaćena sredstva (sa kamatom ) od Danka Mimića po tužbi 341.073,00

II ANGAŽOVANA NOVČANA SREDSTVA 9.638.867,00

- Dobavljači u zemlji 2.352.896,00
- PDV za I kvartal 2017 249.558,00
- Reprogram duga za PDV 189.714,00
- Reprogram duga za doprinose za invalidna lica 564.085,00
- Isplaćene neto zarade za III,IV I V 2017. 901.896,00
- Isplaćene neto naknade po ugovoru o delu za III,IV I V 2017. 1.048.368,00
- Plaćeni porezi i doprinosi na isplaćene neto zarade i naknade po
ugovorima 1.320.805,00
- Plaćeni troškovi prevoza na posao i sa posla 45.403,00
- Plaćen porez na imovinu za II kvartal 2017. 254.337,00
- Troškovi platnog prometa 47.902,00
- Račun za materijalne troškove plaćeni gotovinski 170.475,00
- Plaćene takse 25.320,00
- Po sudskom predmetu 656-II 640/17 129.492,00

III STANJE NATEKUĆIM RAČUNIMA 30.06.2017. 1.525.415,00

NAPOMENA UZ IZVEŠTAJ:
Ovaj izveštaj sačinjen je na osnovu podataka dobijenih od dužnika kao i na osnovu javno dostupnih podataka i ima za cilj da pruži informacije o sprovođenju Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Autor ovog izveštaja ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost prikazanih podataka. Autor ovog izveštaja ne snosi odgovornost za preduzete aktivnosti dužnika.

Nezavisno stručno lice zaduženo
za praćenje sprovođenja UPPR-a

_________________________
Bojan Miletić