You are here

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 24. 06. 2020. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14. juna 2020. godine. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ovde 

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IP "PROSVETA" A.D.

Redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan ­­­­24. 06. 2020. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 14. 06. 2020. godine. Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku ili u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla redakcija.ipprosveta@eunet.rs ili na telefon 011/2639-714.

Napomena: Ukoliko sanacija knjižare "Geca Kon" počne pre naznačenog datuma, akcionari će biti naknadno obavešteni o mestu održavanja sednice Skupštine Društva.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU KNJIŽARE "GECA KON" 

Na osnovu odluke Odbora direktora broj 26/2020 od dana 7.02.2020. godine, IZDAVAČKO PREDUZEĆE PROSVETA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB: 07022107, PIB: 100046507, ulica Knez Mihailova 12 (u daljem tekstu: Naručilac) objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

1.Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je izvođenje građevinskih radova na sanaciji knjižare ,,Geca Kon“, ulica Knez Mihailova 12, Beograd po projektu broj 5 koji je izradilo preduzeće „Arhiform“ od dana 20.01.2020., na koji je dobijena saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture broj 1-155/2020-1 od 24.01.2020 godine.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki:  45000000-7 - Građevinski radovi

2. Uslovi za učestvovanje u postupku:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove propisane članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) o čemu su dužni da prilože dokaze propisane članom 77. ovog Zakona (dokazi koji se prilažu biće bliže određeni u dokumentaciji).
Ponuđači su dužni da ispune i dodatne uslove koji su predviđeni dokumentacijom po javnom pozivu koja se može pronaći i preuzeti sa internet sajta Naručioca.
Zainteresovani ponuđač je dužan da ponudu pripremi i podnese u skladu dokumentacijom i javnim pozivom.

3. Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena (pod najnižom ponuđenom cenom se smatra ukupan iznos ponuđene naknade bez PDV-a) u kojoj su obuhvaćene jedinične cene radova po mernoj jedinici po pojedinim vrstama radova, rok izvođenja radova i garancija izvedenih radova. 

4. Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije:

Svi zainteresovni ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti u elektronskoj formi konkursnu dokumentaciju u prostorijama Naručioca na adresi Knez Mihailova 12, Beograd, svakog radnog dana od 10:00 časova do 14:00 časova, počev od dana objavljivanja javnog poziva na internet sajtu Naručioca i u dnevnim novinama (10.02.2020. godine na sajtu, a 11.02.2020. godine u dnevnom listu "Danas"), a najkasnije do dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Dodatnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku https://drive.google.com/drive/folders/1nBywG1bzbU7wiSOe7x2KQqHFSoDc_waS...

5. Podnošenje ponuda:

Rok za dostavljanje ponuda je deset dana od dana objavljivanja poziva, to jest, do 14:00 časova 20.02.2020. godine, a u obzir će se uzimati samo ponude koje stignu do navedenog vremena u sedište Naručioca. Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „ne otvarati – ponuda po javnom pozivu za izvođenje radova“, na adresu: Knez Mihailova 12, Beograd. Na poleđini obavezno napisati: naziv ponuđača, adresu ponuđača, broj telefona, osobu za kontakt. 
Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije primljena do navedenog roka bez obzira na način na koji je poslata. Neblagovremene ponude Komisija za otvaranje ponuda (u daljem tekstu: Komisija) neće razmatrati, već će po okončanju postupka otvaranja ponuda, iste neotvorene vratiti ponuđačima sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

6. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude je pet dana, a počinje da teče danom isteka roka za dostavljanje ponuda. 

7. Sredstva obezbeđenja:

Ponuđač je dužan da dostavi sredstvo obezbeđenja u skladu sa dokumentacijom po pozivu.

8. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.  

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. 

Kontakt

Dodatne informacije o navedenom javnom pozivu se mogu dobiti svakog radnog dana na broj telefona: 011 2639714, u vremenu od 10 časova do 14 časova. 

Kontakt osoba: generalni direktor dr Branislav Vukasović : +381 63 444 076