You are here

IZVEŠTAJ SA SKUPŠTINE AKCIONARA IP PROSVETA AD ODRŽANE 12.06.2023

 

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 12.06. 2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.06. 2023. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

  1. Imenovani su predsednik Skupštine, zapisničar i Komisija za glasanje.
  2. Izvršena je verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
  3. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 03. 04. 2023. godine.
  4. Usvojen je Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2022. godinu.
  5. Usvojen je Izveštaja o radu-aktivnostima Odbora direktora u 2022. godini
  6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.
  7. Doneta je odluka o izboru Revizora za 2023. godinu

 

Sve Odluke su donete jednoglasno u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara IP Prosveta ad, održane dana 12.06.2023, možete pogledati ovde.