You are here

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA IZRADU PROJEKTA

Na osnovu Odluke Odbora direktora IP “Prosveta” a.d koja je doneta na osmoj redovnoj sednici, dana 17.09.2019. godine IP “PROSVETA“ a.d Knez Mihailova 12 upućuje poziv za podnošenje ponude za izradu idejnog Projekta sanacije objekta- knjižare Geca Kon, sva tri nivoa, Knez Mihailova br. 12 u Beogradu, postojeća na kat. parc. br. – KO Stari grad, ukupne  površine 556.02 m2 internet adresa: www.prosveta.rs.
 
U prvom nivou površine smešteni su knjižara „Geca Kon“ – 179,14 m2
U drugom nivou površine  smešteni su galerija slika i kancelarije – 160,15 m2
U trećem nivou površine  smešteni su antikvarnica, pomoćni magacin i podrumske prostorije – 216,73 m2 .
 
Objekat je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kultire i saglasno tome celokumna dokumentacija mora biti u skladu sa Rešenjem Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 16-201/2019 od 04.07.2019. godine. Objekat ne poseduje/ poseduje/ svu potrebnu tehničku dokumentaciju, već pojedine delove projektne dokumentacije. Radovi većeg obima na sanaciji objekta izvođeni  su 2002. godine.
 
Potrebno je svu tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa:
 
  -  Zakonom o planiranju i izgradnji, („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009,   81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon)
- Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (''Sl. glasnik RS'', br.61/2011),
- Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (,,Sl. glasnik RS“ br. 72/2018)
- Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (''Sl. glasnik RS'', br.113/2015, 96/2016 i 120/2017
- Zakonom o zaštiti od požara (,,Sl. glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) , i
- ostalim zakonima i pravilnicima koji se tiču predmetnog projekta
 
Potrebno je da Ponuda bude potpuna, precizna i detaljno definisana. Nepotpune Prijave neće biti razmatrane.
 
Projektna dokumentacija treba da obuhvati sve pozicije radova na objektu koji bi doprineli saniranju i adaptaciji objekta u celosti i koji će poboljšati kvalitet boravka korisnika i zaposlenih, kao i poboljšanje energetske efikasnosti i protiv-požarne zaštite objekta.
 
Ponuda treba da sadrži cenu idejnog projekta.
 
Razgledanje objekta od strane potencijalnih ponuđača može se obaviti svakog dana od 10h do 18h, kao i uvid u tehničku dokumentaciju kojom Nručilac za predmetni objekt raspolaže.
Prednost pri izboru imaće Ponuda sa najboljim idejnim rešenjem i adekvatnom cenom u smislu obima i kvaliteta radova koji budu projektom obuhvaćeni u odnosu na cenu.
Ponuđač čija Ponuda bude prihvaćena je u obavezi da izradi i idejni projekat po ceni 30% od cene za idejni projekat.
Ponuđač je u obavezi da dostavi licencu za projektovanje u skladu sa zakonom i reference dosadašnjeg rada.
Ponude se dostavljaju u roku od  15 /petnaest/ dana od dana poziva u tri primerka.
Komisija Naručioca po  isteku roka za prijem ponuda, a najkasnije u roku 15 /petnaest/ dana izvršiće izbor najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa uslovima iz Poziva. 
O rezultatima sprovedenog poziva najpovoljniji Ponuđač kao i ostali ponuđači će biti obavešteni odmah po izboru Ponuđača čiji je idejni projekat prihvaćen kao najbolji i najpovoljniji. Ponuđači mogu u roku od pet dana od dana obaveštenja o izabranom Ponuđaču u prostorijama Naručioca izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju Ponuđača čiji Projekat je odabran kao najbolji i najpovoljniji.
Naručilac može po isteku roka za dostavljanje ponuda pozvati sakog Ponuđača, radi eventualnih pojašnjenja idejnog Projekta.
Posle izbora najpovoljnijeg Ponuđača prava i obaveze između Naručioca i Ponuđača biće regulisane zaključivanjem Ugovora.
 
 
 
    U Beogradu                                                Generalni direktor IP «Prosveta»                                                                      
 
    25.09.2019.                                                        Dragan Milenković